مزایای پیوستن به شرکت گروه صنعتی آراد پنجره

به دلیل فعالیت گسترده شرکت گروه صنعتی آراد در استان تهران ، سایر استان های شمالی، گلستان، مازندران و گیلان نیروهای فروش این شرکت در انتخاب حوزه فعالیتی خود در هر شهر حق انتخاب دارند.

کارشناس فروش

ویژگی ها :
۱. توان بالای مذاکره های توجیهی، استدلالی، مشاوره ای
۲. تسلط بر مفاهیم و دانشهای تخصصی و وابسته به بازاریابی
۳. توان جذب سفارش های بالا
۴. شناسایی کدهای توزیعی مناسب
۵. تجسس اطلاعات
۶. مدیریت جزئی در روابط مشتریان.

کارشناس فنی

ویژگی ها :
۱. توان بالای مذاکره های توجیهی، استدلالی، مشاوره ای
۲. تسلط بر مفاهیم و دانشهای تخصصی و وابسته به بازاریابی
۳. توان جذب سفارش های بالا
۴. شناسایی کدهای توزیعی مناسب
۵. تجسس اطلاعات
۶. مدیریت جزئی در روابط مشتریان.

نصاب

ویژگی ها :
۱. توان بالای مذاکره های توجیهی، استدلالی، مشاوره ای
۲. تسلط بر مفاهیم و دانشهای تخصصی و وابسته به بازاریابی
۳. توان جذب سفارش های بالا
۴. شناسایی کدهای توزیعی مناسب
۵. تجسس اطلاعات
۶. مدیریت جزئی در روابط مشتریان.

** دوره آموزش تخصصی در مورد پنجره و تولید برای نیروهای فروش برگزار می شود.