صفحه اصلی    اینکوترمز یا اصطلاحات بازرگانی

اینکوترمز یا اصطلاحات بازرگانی

اینکو ترمز مخفف سه کلمه ( International Commercial Terms ) به معنی اصطلاحات بین المللی بازرگانی است که به صورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرد . از این اصطلاحات جهت بیان مسائلی همچون تفکیک هزینه ها و مسئولیت ها بین فروشنده و خریدار استفاده می شود . اینکو ترمز توسط اتاق بازرگانی بین المللی International Chamber Of Commerce تهیه و تدوین شده که به مسائل مربوط به حمل ، ترخیص ، واردات و صادرات کالا ، مسئولیت پرداخت هزینه ها و ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل که به عهده چه کسی است ، می پردازد .

اصطلاحات مختلف اینکو ترمز معمولاً با ذکر مکان های جغرافیایی و نه عناوین مرتبط با جابه جایی مورد استفاده قرار میگیرد .

روش های حمل و نقل عمومی :

اینکو ترمز به چهار گروه D – C – F – E همراه با اصطلاحات وابسته به هر گروه تقسیم شده است .

گروه E : تحویل کالا در نقطه عزیمت مبدأ:

EXW : مخفف اصطلاح Ex Works

در این روش تحویل کالا ، فروشنده کالا را در محل کار خود به صورتی که برای صدور ترخیص نشده باشد و همچنین در وسیله نقلیه دریافت کننده کالا بارگیری نشده باشد ، به خریدار تحویل می دهد . همچنین فروشنده حداقل مسئولیت هزینه های حمل کالا و خطر های متوجه آن را دارا می باشد و تمام هزینه های حمل کالا و خطرهای احتمالی ناشی از آن به عهده خریدار می باشد.

گروه F : تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ :

این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده ، کالا را در محلی که خریدار تعیین کرده تحویل می دهد.

مهمترین روش های موجود در این گروه عبارتند از :

FCA : مخفف اصطلاح Free Carrier

در این تحویل کالا فروشنده کالا را پس از ترخیص برای صدور در محل مشخص شده به حمل کننده تعیین شده از سوی خریدار ، تحویل می دهد . لازم به ذکر است که محل تعیین شده برای تحویل کالا به تعهد بارگیری و تخلیه کالا تأثیر دارد . اگر تحویل کالا در محل کار فروشنده انجام شود فروشنده مسئولیت بارگیری را به عهده دارد و اگر بارگیری در محل دیگری انجام شود ، فروشنده هیچگونه مسئولیتی مبنی به تخلیه کالا بر عهده ندارد .

FAS : مخفف اصطلاح Free Along Side Ship

در این روش تحویل کالا، فروشنده کالا را در بندر بارگیری تعیین شده ، در کنار کشتی تحویل می دهد . از این لحظه به بعد کلیه مسئولیت ها اعم از تمام هزینه های کالا و خطر های احتمالی مانند از بین رفتن و یا آسیب دیدن کالا بر عهده خریدار می باشد.

FOB : مخفف اصطلاح Free On Board

در این روش ، تحویل کالا زمانی صورت می گیرد که کالا در بندر بارگیری تعیین شده ، از لبه کشتی عبور کند . از این لحظه به بعد کلیه هزینه های کالا و خطرهای احتمالی مانند از بین رفتن و یا آسیب دیدن کالا برعهده خریدار می باشد .این اصطلاح فقط جهت حمل و نقل از طریق دریا و یا آبراهه های داخلی کاربرد داشته و مستلزم آن است که فروشنده کالا را جهت صدور ترخیص کند.

گروه C : تحویل کالا در مبدأ به خریدار با پرداخت کرایه حمل :

این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده باید هزینه کرایه حمل کالا تا مقصد را پرداخت نماید ولی مسئولیت خطر فقدان یا خسارت و یا هزینه های اضافی به عهده خریدار می باشد.

CFR : مخفف اصطلاح Cost And Freight

این اصطلاح به این معناست که فروشنده کالا را زمانی تحویل می دهد که کالا در بندر بارگیری و از لبه کشتی عبور کند. همچین فروشنده باید تمامی هزینه ها و کرایه لازم جهت حمل کالا تا بندر مقصد را بپردازد. تمامی مسئولیت های خطرهای احتمالی اعم از از میان رفتن و یا آسیب دیدن کالا و همچنین هر گونه هزینه اضافی ناشی از حوادثی که پس از تحویل رخ می دهد برعهده خریدار می باشد . این اصطلاح ایجاب می کند که فروشنده کالا را برای صدور ترخیص کرده و فقط برای حمل و نقل از طریق دریا و یا آبراهه های داخلی کاربرد دارد.

CIF : مخفف اصطلاح Cost Insurance And Freight

این اصطلاح به این معناست که فروشنده زمانی کالا را تحویل می دهد که کالا در بارگیری از لبه کشتی عبور کند . همچنین فروشنده باید تمامی هزینه ها و کرایه لازم برای حمل کالا تا بندر مقصد را بپردازد اما تمامی مسئولیت های خطر های احتمالی مانند از میان رفتن و یا آسیب دیدن کالا و هرگونه هزینه اضافی ناشی از حوادثی که پس از تحویل کالا رخ میدهد برعهده خریدار می باشد .

CPT : مخفف اصطلاح Carriage Paid to

این اصطلاح به این معناست که فروشنده کالا را به حمل کننده ای که خود تعیین کرده است تحویل میدهد و همچین هزینه لازم جهت حمل کالا تا مقصد تعیین شده نیز برعهده فروشنده می باشد . تمامی مسئولیت خطرهای متوجه کالا و هرگونه هزینه دیگر آن پس از تحویل کالا برعهده خریدار می باشد . این اصطلاح ایجاب می کند که فروشنده کالا را برای صدور ترخیص کند .

CIP : مخفف اصطلاح Carriage And Insurance Paid to

این اصطلاح به این معناست که فروشنده کالا را به حمل کننده ای که خود تعیین کرده است تحویل میدهد و همچنین تمامی مسئولیت های پرداخت هزینه های لازم جهت حمل کالا تا مقصد مشخص ، خطرهای احتمالی مانند از میان و یا آسیب دیدن کالا در جریان حمل و نقل نیز برعهده فروشنده می باشد . فروشنده باید قرارداد بیمه را منعقد کرده و حق بیمه را بپردازد .

گروه D : تحویل کالا در مقصد :

شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده مسئول رساندن کالا به محل توافق شده در مقصد است.مسئولیت کلیه خطرات و هزینه ها برعهده فروشنده می باشد .

DAF : مخفف اصطلاح Delivered At Frontier

این اصطلاح به این معناست که فروشنده کالا را بعد از ترخیص جهت صدور و نه برای ورود ، در وسیله نقلیه آورنده کالا به صورت تخلیه نشده ، در محل تعیین شده در مرز (قبل از مرز گمرکی کشور مجاور) به خریدار تحویل میدهد . لازم به ذکر است که تعیین مرز مورد نظر با ذکر نام نقطه ومحل حائز اهمیت می باشد.

DES : مخفف اصطلاح Delivered Ex Ship

این اصطلاح به این معناست که فروشنده زمانی کالا را به خریدار تحویل میدهد که کالا در بندر مقصد تعیین شده ، روی عرشه کشتی قبل از ترخیص باشد.همچنین مسئولیت کلیه هزینه ها و خطر های حمل کالا تا بندر مقصد تعیین شده و قبل از تخلیه به عهده فروشنده میباشد .

DEQ : مخفف اصطلاح Delivered Ex Quay

این اصطلاح به این معناست که تحویل کالا زمانی انجام می شود که فروشنده آن را در بندر مقصد تعیین شده ، روی اسکله قبل از ترخیص برای ورود در اختیار خریدار قرار دهد . مسئولیت کلیه هزینه ها و خطر های حمل کالا به بندر مقصد بر عهده فروشنده می باشد . مسئولیت ترخیص کالا برای ورود و کلیه مخارج تشریفات ، حقوق و عوارض ، مالیات ها و سایر هزینه های متعلق به ورود بر عهده خریدار می باشد .

DDP : مخفف اصطلاح Delivered Duty Paid

این اصطلاح به این معناست که فروشنده کالا را بعد از ترخیص برای ورود و به صورت تخلیه نشده از وسیله نقلیه آورنده کالا در محل مشخص در مقصد به خریدار تحویل می دهد. مسئولیت کلیه خطر های متوجه کالا و هزینه های آن تا مقصد اعم از هرگونه حقوق و عوارض متعلق به ورود کالا برعهده فروشنده می باشد.

DDU : مخفف اصطلاح Delivered Duty Unpaid

این اصطلاح به این معناست که فروشنده کالا را بعد از ترخیص برای ورود و به صورت تخلیه نشده از وسیله نقلیه آورنده کالا در محل مشخص در مقصد به خریدار تحویل می دهد . مسئولیت کلیه خطر های متوجه کالا و هزینه های آن تا مقصد به غیر از حقوق و عوارض متعلق به ورود کالا برعهده فروشنده می باشد.